1) Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking, zijn de hiernavolgende bepalingen
van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, contracten, en verbintenissen van TORAN BV, met
maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 53 en met ondernemingsnummer
BE0.782.893.037, ongeacht afwijkende voorwaarden van de klant, of andersluidende gebruiken of
bepalingen van suppletief recht.

2) Offertes, aanbiedingen en prijzen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn steeds vrijblijvend.

3) De inhoud van alle documenten en knowhow die TORAN BV aanbiedt aan zijn klanten zijn confidentieel
te houden. Daarom is de klant gehouden tot strakke naleving van de wetgeving betreffende
auteursrechten op alle geleverde cursussen, syllabi, software, documentatie, oplossingen, systemen en
innovaties, alsook de eventuele voorwaarden van gerelateerde fabrikanten of leveranciers.

4) TORAN BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het gebrek aan toepasselijkheid of
doeltreffendheid van licenties, toepassingen, cursussen en lessen, syllabi, software, documentatie,
oplossingen of systemen.

5) Het betreden van onze gebouwen of terreinen gebeurt op eigen risico. TORAN BV kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor letsels of schade als gevolg van ongevallen, ook niet als de gevolgen pas later
zichtbaar worden.

6) In geval van een schadegeval n.a.v. het hanteren of huren van een luchtvaartuig, verbindt de klant er
zich toe bij te dragen in de herstellingskosten of claims voor het bedrag dat niet door de verzekering
wordt gedekt. De klant doet ten aanzien van TORAN BV volledig afstand van verhaal in geval van
ongevallen en gerelateerde aansprakelijkheden n.a.v. het hanteren of huren van een luchtvaartuig. De
verzekeringspolissen van de luchtvaartuigen zijn op de maatschappelijke zetel ter beschikking ter
inzage.

7) In geval van annulatie of stopzetting van de prestaties of dienstverlening vanwege TORAN BV worden
de reeds gefactureerde prestaties pro rata het niveau van uitvoering gecrediteerd aan de klant. In geval
van annulatie of stopzetting van de prestaties of dienstverlening door de klant, is er geen terugbetaling
noch creditering vanwege TORAN BV. Eventuele tegoeden van vlieguren of instructie blijven tegoed bij
TORAN BV voor een periode van 12 maanden na annulatie of stopzetting door de klant, en zijn
onderhevig aan eventuele tariefwijzigingen.

8) In geval de klant een huurovereenkomst overschrijdt, blijven dezelfde voorwaarden van toepassing als
van het oorspronkelijk huurcontract mits een meerprijs van 8%.

9) Facturen zijn contant betaalbaar binnen de vijftien kalender dagen na factuur datum. Bij niet betaling
van een factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag een verwijlrente verschuldigd van 15%
per jaar op het openstaande bedrag. Tevens is in het geval van laattijdige of niet betaling, een
supplementaire vergoeding van 10% verschuldigd op het vervallen bedrag met een minimum van € 200.
Deze supplementaire vergoeding is ter dekking van de last, kosten van opvolging, briefwisseling,
tijdsverlies en administratie.

10) Bij niet betaling van een factuur binnen de gestelde termijn heeft TORAN BV heeft het recht prestaties
en dienstverlening stop te zetten.

11) Klachten in verband met de uitvoering van prestaties of dienstverlening zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk overgemaakt worden binnen de 7 kalenderdagen na de prestatie of dienstverlening.

12) Het Belgisch recht is van toepassing, en de rechtbanken waaronder TORAN BV resideert, zijn bevoegd
in geval van geschil